Thông tư số 146/2017 của Bộ Tài chính vừa được ban hành nhằm hướng dẫn quản lý và giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của casino. Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh casino phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong điểm kinh doanh casino